presscom

drukuj

Rodo

REGULAMIN PRYWATNOŚCI 

w zakresie przetwarzanych danych rejestracyjnych
 
I. Postanowienia Ogólne
 1. Postanowienia poniższe stanowią regulamin prywatności (dalej: „Regulamin Prywatności”), który określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych nabywców produktów i usług własnych PRESSCOM Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Tadeusza Kościuszki 29, 50-011 Wrocław, NIP 897-168-80-84, kapitał zakładowy: 50 000, KRS: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000173413, oraz sposób ich przetwarzania w zakresie działań związanych z wykonaniem umowy.
 2. Niniejszym wskazujemy, że Administratorem Danych Osobowych (zwanym też Administratorem) jest PRESSCOM Sp. z o.o., adres: ul. Tadeusza Kościuszki 29, 50-011 Wrocław, e-mail: do@presscom.pl.
 3. Stosowane przez PRESSCOM Sp. z o.o. zabezpieczenia zapewniają ochronę danych nie gorszą niż wymagane przez przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. 
 4. PRESSCOM Sp. z o.o. zapewnia przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z:
  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  2. ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 5. Użyte w niniejszym Regulaminie Prywatności sformułowania oznaczają: 
  1. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Dane osobowe dzieli się na dane zwykłe i dane wrażliwe, 
  2. Odbiorca danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym, nie są jednak uznawane za odbiorców - przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania; przy czym przez sformułowanie „strona trzecia” rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe,
  3. Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora,  
  4. Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, 
  5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
  6. Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, 
  7. Usuwanie danych – trwałe zniszczenie danych osobowych lub taka ich modyfikacja, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą. 
II. Dane osobowe 
 1. W trosce o bezpieczeństwo informujemy, że wypełniając formularz zamówienia niezbędna jest wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie podanych dobrowolnie danych osobowych.
 2. Dane, o które prosimy w formularzach wskazanych, są niezbędne do wykonania umowy. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie umowy.
III. Rodzaje, cel i podstawy prawne wykorzystania danych 
 1. PRESSCOM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przesyłanie takich wiadomości. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). 
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą). 
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem wykonania umowy. Osoba przekazująca dane jest zobowiązana do ich podania i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celu realizacji umowy. Brak podania danych spowoduje odmowę wykonania umowy.
 4. Kategorie odnośnych danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu; adres e-mail; nazwa podmiotu, na rzecz którego świadczy pracę.
 5. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją: dane nie są przekazywane. 
 6. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO: nie dotyczy. 
 7. Administrator nie zawarł umowy powierzenia przetwarzania. 
 8. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu: do odwołania zgody.
 9. Źródło pochodzenia danych osobowych: dane zostały pozyskane od osób, których dane dotyczą. 
 10. Informacja o profilowaniu: nie dotyczy.
 11. Informacja o współadministrowaniu danymi: nie dotyczy.  
IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych 
 1. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora lub podmiot/organizację, której dane osobowe zostały przekazane do:
 2. Nazwa organu nadzoru: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
  Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Dane kontaktowe: tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

 3. Informacje o prawie do wniesienia żądania udzielenia jej informacji o przetwarzanych danych:
  1. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawdo do złożenia w każdym czasie żądania udzielenie jej informacji o przetwarzanych danych. 
  2. Administrator bez zbędnej zwłoki – nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15–22 RODO (żądanie do sprostowania, zaprzestania lub usunięcia danych osobowych). W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
  3. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania– informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
  4. Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
  Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.
 4. Informacja o prawie wniesienia żądania sprostowania jej danych: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia żądania w każdym czasie u Administratora. 
 5. Informacja o prawie wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej danych w następujących przypadkach: 
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 
 6. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe będą dalej przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 7. Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych (może żądać zaprzestania przetwarzania jej danych). Administratorowi – od momentu wniesienia sprzeciwu - nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 8. Informacja dotycząca "prawa do bycia zapomnianym": Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 
  2. brak jest podstawy prawnej przetwarzania;
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na wobec przetwarzania; 
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator; 
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. 
  7. Jeżeli Administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować Administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
 9. Żądanie usunięcia swoich danych osobowych należy kierować pod adres e-mail: do@presscom.pl.
   
  V. Zmiany Regulaminu Prywatnośc
   
  PRESSCOM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Prywatności. O zmianach Regulaminu Prywatności będzie informować na stronach serwisu http://www.presscom.pl.
   
  VI. Dodatkowe informacje
   
  W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Regulaminu Prywatności prosimy o kontakt wysyłając e-mail na adres: do@presscom.pl.  Wszelkie zmiany będą wchodzić w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu poinformowania o planowanych zmianach.
   

   

design by VENTI