presscom

drukuj

Biblioteka Prawo Procesowe

W ramach Biblioteki Prawo Procesowe wydawane są publikacje z zakresu szeroko rozumianego prawa procesowego. Obejmują one m.in. tematy związane z: regułami postępowania organów państwowych w procesach karnych, cywilnych i administracyjnych, trybem i formą dokonywania czynności procesowych, a także uprawnieniami i obowiązkami organów procesowych, stron oraz pozostałych uczestników postępowania.

Wszystkie książki z Biblioteki Prawo Procesowe

Przykładowe publikacje:

„Rola biegłego w postępowaniach sądowych
Instytucja biegłego jest nieodłącznym elementem procesu cywilnego, karnego czy administracyjnego. Z opinii biegłego lub instytutu naukowo-badawczego korzysta się, gdy istnieją okoliczności, których stwierdzenie wymaga wiadomości specjalnych. Postępujący rozwój nauki – coraz szerszy zasób wiedzy oraz stosowanie nowych i doskonalszych metod badawczych – sprawia, że dowód z opinii biegłego staje się pomocnym i pożytecznym narzędziem. W książce przedstawione zostały problemy, jakie mogą rodzić się na tle zastosowalności opinii biegłego jako środka dowodowego. Opracowanie będzie przydatne dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, pełnomocników, samych biegłych, a także stron postępowania.

Pod redakcją: Łukasza Błaszczaka i Krystiana Markiewicza

„Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego
Konstytucyjna zasada trójpodziału władz (art. 10 Konstytucji), w świetle której sądy sprawują władzę sądowniczą, znajduje swoje rozwinięcie w art. 45 Konstytucji, zgodnie z którym każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.  Autorzy monografii zadali sobie trud badawczy, aby udzielić odpowiedzi na pytanie, czy obowiązujące przepisy postępowania cywilnego spełniają powyższe kryteria konstytucyjne. Analizie poddane zostały nie tylko zagadnienia doktrynalne, ale przede wszystkim aspekty praktyczne – czy procedura cywilna zapewnia obywatelom prawo do sprawiedliwego sądu.

Pod redakcją: Łukasza Błaszczaka

„Charakter prawny zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym
Zrzeczenie się roszczenia i jego charakter prawny budzą wiele wątpliwości wśród stron procesu cywilnego, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i pełnomocników procesowych. Książka wyjaśnia najbardziej skomplikowane zagadnienia związane ze zrzeczeniem się różnego rodzaju roszczeń. Autor omawia m.in. formę, treść i strukturę oświadczenia o zrzeczeniu się roszczenia, kwestię uprawnienia do podjęcia tej czynności, jej procesowe i materialnoprawne skutki oraz obowiązek przeprowadzenia kontroli sądowej po zrzeczeniu się roszczenia.

Autor: Łukasz Błaszczak

design by VENTI