presscom

drukuj

Biblioteka Informacja Publiczna

Książki ukazujące się w ramach Biblioteki Informacja Publiczna dotyczą zagadnień związanych z procesem informatyzacji administracji publicznej oraz zastosowaniem prawa nowych technologii w administracji. Obejmują one szeroki zakres tematów, od ogólnego omówienia podstawowych obowiązków administracji wynikających z informatyzacji po szczegółową analizę procesu zabezpieczania danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez administrację publiczną.

Wszystkie książki z Biblioteki Informacja Publiczna

Przykładowe publikacje:

„Udostępnienie informacji publicznej w formie wglądu do dokumentu
W książce szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące dostępu do akt z informacją publiczną i jego ograniczeń w przypadku zawartości informacji o charakterze niejawnym lub prywatnym. Kompleksowo omówiona została specyfika wglądu do dokumentu na podstawie udip i przepisów innych ustaw, takich jak: ordynacja podatkowa, kpa czy ustawa o IPN. Autor porządkuje także kwestie związane z przedmiotem i sposobem udostępniania informacji, co umożliwia wypracowanie jednolitej praktyki postępowania i kontroli w tym zakresie.

Autor: Mariusz Jabłoński

„Ochrona danych osobowych w praktyce. Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych
W opracowaniu przybliżono praktykę wdrażania i wykorzystania najlepszych technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych. Przedstawiając poszczególne zagadnienia, autorzy skupili się na najczęściej popełnianych błędach. Czytelnicy poznają szczegóły odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnej związanej z uchybieniami przy przetwarzaniu danych. Dowiedzą się także, jak nie dopuścić do problemowych sytuacji. Autorzy podpowiadają, jak uniknąć błędów związanych m.in. z: rejestracją zbiorów danych osobowych, standardami ochrony danych, powierzaniem danych osobowych przez administratora podmiotowi zewnętrznemu.

Autorzy: Tomasz A.J. Banyś, Joanna Łuczak

„Ochrona informacji niejawnych w praktyce

Książka, która praktycznie i wyczerpująco analizuje system ochrony informacji niejawnych w kontekście ustawy i najnowszych rozporządzeń oraz praktyki funkcjonowania jednostek. Wyjaśniono w niej zadania towarzyszące zabezpieczaniu informacji przed ujawnieniem lub utratą oraz obowiązki i czynności związane z bezpieczeństwem osobowym, fizycznym, teleinformatycznym i przemysłowym. W książce zaprezentowano także rozwiązania dotyczące analizy ryzyka i organizacji obiegu informacji niejawnych w jednostce. Przybliżono zakres i program kontroli informacji niejawnych: wewnętrznej i zewnętrznej, prowadzonej przez ABW lub SKW. Do opracowania dołączona jest płyta CD zawierająca edytowalne wersje wzorów przydatnych dokumentów.

Autor: Borys Iwaszko

„Podręcznik administratora bezpieczeństwa informacji

Opracowanie przedstawia najważniejsze obszary aktywności administratora bezpieczeństwa informacji jako osoby, która odpowiada za ochronę wszystkich informacji przetwarzanych w jednostce. Wskazuje techniczne i organizacyjne środki ochrony zabezpieczające informację „papierową” oraz „wirtualną”. Opisuje także zakres odpowiedzialności związanej z naruszeniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialności karnej, cywilnej, administracyjnej i pracowniczej. Książka skierowana jest do administratorów: bezpieczeństwa informacji, danych osobowych, systemów informatycznych, a także do kierowników i dyrektorów jednostek administracji publicznej – ze względu na ich odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Autor: Tomasz Cygan

„Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz
W komentarzu autor rozwiązuje problemy, z którymi na co dzień borykają się osoby rozpatrujące wnioski o udostępnienie informacji publicznych. Unikając teoretycznych rozważań, odpowiada na konkretne pytania, np.: jaki tryb udzielenia informacji zastosować, w jakiej formie prawnej udzielić odpowiedzi, czy 14-dniowy termin na udzielenie informacji może zostać przedłużony, kiedy wydawać decyzję, a kiedy odpowiadać w drodze zwykłego pisma, w jakiej sytuacji składać skargę do WSA, na czym polega przetworzenie informacji, a na czym jej przekształcenie, i wiele innych. Komentarz skierowany jest do wszystkich osób, które na co dzień rozpatrują wnioski o udostępnienie informacji, a także do kierowników i dyrektorów jednostek administracji publicznej, którzy odpowiadają m.in. za jawność pracy podległych im jednostek i są zobowiązani do przestrzegania przepisów udip.

Autor: Piotr Sitniewski

„e-Administracja. Prawne aspekty informatyzacji administracji”

Książka stanowi pierwsze kompleksowe omówienie kwestii związanych z informatyzacją sektora publicznego w Polsce. Podejmuje szereg szczegółowych zagadnień w tym zakresie, dokładnie przedstawiając aktualny stan prawny oraz obowiązki i zadania administracji związane z wdrażaniem nowych technologii. Omawia wiele obszarów funkcjonowania administracji, takich jak zasady udostępniania informacji publicznej, ochronę gromadzonych danych osobowych, elektroniczne formy doręczeń, podań, decyzji administracyjnych oraz dokumentacji związanej z procedurą zamówień publicznych, możliwość dokonywania operacji finansowych w postaci elektronicznej czy wreszcie ochronę własności intelektualnej w działalności administracji.

Autorzy: Dariusz Adamski, Paweł Litwiński, Czesław Martysz, Zbigniew Okoń, Grzegorz Sibiga, Ryszard Szostak, Dariusz Szostek, Marek Świerczyński

design by VENTI