presscom

drukuj

Biblioteka Finanse Publiczne

Biblioteka obejmuje publikacje książkowe dotyczące szeroko rozumianego prawa finansów publicznych i jego zastosowania w praktyce. Są one kierowane głównie do praktyków – pracowników sektora finansów publicznych, szkoleniowców i wykładowców tej tematyki. Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne mają na celu wyjaśnienie kwestii budzących wątpliwości w praktyce funkcjonowania służb finansowo-księgowych jsfp.

Wszystkie książki z Biblioteki Finanse Publiczne

Przykładowe publikacje:

„Odsetki za zwłokę w jednostkach sektora finansów publicznych

W książce omówiono kwestie ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetek od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności o charakterze cywilnoprawnym i niepodatkowych należności budżetowych. Czytelnik pozna zasady naliczania, zaokrąglania, umarzania i windykacji odsetek oraz możliwości udzielania ulg w ich zapłacie. Autor wskazuje okoliczności, w których to jsfp są zmuszone zapłacić odsetki za zwłokę. Analizuje przyczyny nieterminowego regulowania zobowiązań przez jednostki i radzi, jak ograniczyć występowanie takich sytuacji. Zwraca uwagę na obowiązek wprowadzenia przez kierownika jsfp procedur kontroli zarządczej i odpowiada na pytanie, jakie działania związane z odsetkami za zwłokę mogą skutkować odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Autor: Sebastian Bach

Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych. Wzory instrukcji i procedur”

Celem publikacji jest praktyczne przedstawienie zagadnień dotyczących kontroli zarządczej w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Opracowanie zawiera przydatne wskazówki oraz odpowiedzi na istotne z punktu widzenia praktyki pytania dotyczące przedmiotowego zakresu.  Obok komentarzy do przepisów w książce znajdują się liczne przykłady instrukcji i wzory procedur wewnętrznych przydatnych w procesie wdrażania kontroli zarządczej w jednostce, których edytowalne wersje zamieszczono na dołączonej do książki płycie CD. Opracowanie skierowane jest do wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, które zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mają obowiązek wdrożenia procedur kontroli zarządczej.

Autor: Ewaryst Kowalczyk

„Budżet zadaniowy w praktyce. Planowanie, kalkulacja wydatków, ewidencja księgowa

W książce autor przybliżył istotę budżetu zadaniowego oraz korzyści płynące z jego wdrożenia. Przedstawił możliwość wykorzystania go jako narzędzia zarządzania finansami w jednostce. Opisał standardy definiowania celów w budżecie i dobierania mierników ich realizacji. Ponadto wyjaśnił, jak dostosować system rachunkowości i zbudować model rozliczeniowy, który umożliwi prawidłową alokację kosztów i wydatków do poszczególnych zadań. Publikacja, wzbogacona o liczne przykłady, stanowi istotne wsparcie przy wdrażaniu lub usprawnianiu metody budżetowania zadaniowego. Jest adresowana do pracowników działów finansowo-księgowych, osób odpowiedzialnych za budżetowanie w jednostce oraz przedstawicieli instytucji kontroli i nadzoru. Do książki dołączona jest płyta CD z edytowalnymi wersjami przydatnych dokumentów.

Autor: Sławomir Heciak

„Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

Książka stanowi omówienie zagadnień dotyczących środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji - ich klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji i inwentaryzacji - według stanu prawnego na 1 stycznia 2011 roku. W przystępny i precyzyjny sposób wyjaśniono takie kwestie, jak: metody wyceny środków trwałych, ujęcie w kosztach jednostki zakupów, ulepszeń i remontów środków trwałych, wycofanie z ewidencji i likwidacja nieprzydatnych składników majątku czy finansowanie inwestycji. W publikacji zostały wykorzystane liczne przykłady i schematy księgowań, a także przedstawione wzory dokumentów inwentaryzacyjnych. Książka przeznaczona jest dla głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych, pracowników działów finansowo-księgowych i osób, które odpowiadają za administrację i zarządzanie środkami trwałymi.

Autor: Teresa Krawczyk

„Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – praktyczny komentarz

Opracowanie stanowi praktyczny przewodnik dotyczący planów kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Poza komentarzem do kont ustalonych przez ustawodawcę publikacja przedstawia przykładową dekretację na każdym z kont, podstawowe zasady ujmowania operacji gospodarczych, podstawowe kategorie wyceny aktywów i pasywów, a także zasady otwierania i zamykania kont księgowych. Książka adresowana jest do głównych księgowych oraz pracowników działów księgowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Autor: Dorota Adamek-Hyska

„Ustawa o finansach publicznych. Komentarz
Prezentowany komentarz uwzględnia aktualny stan prawny, doktrynę i orzecznictwo oraz wskazuje, jaki wpływ na funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych wywierają obowiązujące standardy Unii Europejskiej. Autorzy publikacji obszernie komentują każdy artykuł ustawy, wskazując jego zastosowanie w praktyce. Szczegółowej interpretacji poddają te zapisy, które od pierwszych miesięcy obowiązywania nowej ustawy wywołują najwięcej wątpliwości. Komentarz skierowany jest do praktyków reprezentujących służby finansowe jednostek sektora finansów publicznych oraz do wszystkich innych beneficjentów środków publicznych. Może być również przydatny studentom prawa i administracji, zarządzania oraz kierunków ekonomicznych.

Autorzy: Maria Karlikowska, Wiesława Miemiec, Zbigniew Ofiarski, Krystyna Sawicka

design by VENTI