presscom

drukuj

Biblioteka Administracja Publiczna

W ramach Biblioteki Administracja Publiczna wydawane są publikacje z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego. Obejmują one m.in. problematykę związaną z wydawaniem decyzji administracyjnych oraz prowadzeniem postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem tych jego aspektów, które sprawiają najwięcej problemów w praktyce.

Wszystkie książki z Biblioteki Administracja Publiczna

Przykładowe publikacje:

„Terminy w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym"

W publikacji szczegółowo opisano terminy obowiązujące na poszczególnych etapach postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych – ich rodzaje, bieg oraz zasady obliczania. Autor analizuje pojęcia przewlekłości postępowania i bezczynności organów administracjii. Przybliża także terminy związane m.in. z postępowaniem dowodowym oraz wniesieniem skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skargi kasacyjnej czy zażalenia do NSA. Wyjaśnia procesowy i materialnoprawny charakter terminów i prawne konsekwencje takiego podziału.

Autor: Michał Kowalski

„Ustawa o odpadach. Komentarz"

W komentarzu omówiono regulacje nowej ustawy o odpadach, która weszła w życie 23 stycznia 2013 r. Autorka analizuje obowiązki posiadaczy odpadów, w tym ich wytwórców oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za zagospodarowanie odpadów. Szczególny nacisk kładzie na kwestie niewystępujące w poprzednim stanie prawnym, związane m.in. z rozszerzoną hierarchią sposobów postępowania z odpadami czy nowym systemem zezwoleń na ich wytwarzanie i zagospodarowanie. Opracowanie skierowane jest do organów administracji stosujących na co dzień przepisy nowej ustawy oraz przedsiębiorców, których działalność wiąże się z wytwarzaniem odpadów.

Autor: Aneta Pacek-Łopalewska

„Sprawna obsługa klienta w urzędzie. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowych"

Publikacja obejmuje zestaw wartościowych narzędzi motywujących, które pozwalają skuteczniej oddziaływać na klientów i sprawiają, ze praca jest bardziej wydajna. Autorka omawia zagadnienia budowania relacji w urzędzie i usprawniania komunikacji wewnętrznej. Opisuje procesy standaryzacji obsługi i radzi jak efektywnie zarządzać zespołem. Książkę wzbogacają liczne testy, kwestionariusze i przydatne ćwiczenia. Zawarte w niej jednoznaczne wskazówki, precyzyjne schematy oraz przykłady z życia wzięte pozwalają lepiej przyswoić aspekty merytoryczne. Książka skierowana jest do wszystkich, którzy w pracy mają do czynienia z klientami indywidualnymi, instytucjonalnymi i wewnętrznymi.

Autor: Monika Gabryel

„Jak uniknąć zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków unijnych”

W książce zostało wyjaśnione, które naruszenia w projektach najczęściej przesądzają o nieotrzymaniu przez beneficjenta przyznanego dofinansowania. Autor wnikliwie analizuje przypadki wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub też pobierania środków nienależnych bądź w nadmiernej wysokości. Przedstawia konsekwencje nieprawidłowej realizacji projektu, pokazując, w jaki sposób beneficjenci mogą uniknąć sankcji zwrotu dofinansowania lub ją zminimalizować. Publikacja adresowana jest zarówno do beneficjentów środków unijnych, przede wszystkim z sektora finansów publicznych, jak i do podmiotów odpowiedzialnych za kontrolę prawidłowości realizacji projektów oraz doradców i pełnomocników zajmujących się prawnymi aspektami korzystania ze środków unijnych.

Autor:  Grzegorz Karwatowicz

„Doręczenia w postępowaniu administracyjnym”

Niniejsza publikacja prezentuje pełną i praktyczną analizę problematyki doręczeń w postępowaniu administracyjnym. Autor, korzystając z formy pytań i odpowiedzi, porusza najważniejsze kwestie w tym zakresie uregulowane w kpa i przedstawia ścieżki postępowania administracyjnego w ramach poszczególnych procedur doręczeń. Powołuje się przy tym na aktualne orzecznictwo sądowe, wskazując wyroki i fragmenty uzasadnień, które odnoszą się do analizowanych zagadnień.

Autor:  Artur Krzysztof Modrzejewski

„Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów”

Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją na temat wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów. W opracowaniu poruszono problemy, jakie w tym zakresie mogą się pojawić w praktyce, wraz z przedstawieniem modeli ich rozwiązań. Opisane zostały podmioty uczestniczące w wydawaniu zezwoleń, strony postępowania, rodzaje zezwoleń i decyzji dotyczących usunięcia drzew i krzewów oraz opłaty w tym zakresie, a także kary przewidziane za zniszczenie drzew i krzewów lub ich usunięcie bez wymaganego zezwolenia. W publikacji autor wskazuje także uwarunkowania wpływające na proces wydawania przedmiotowych aktów administracyjnych, które mogą sprawić dodatkowe trudności - na przykład skomplikowaną sytuację prawno-lokalizacyjną drzew lub krzewów. Adresatami książki są zarówno organy administracji wydające zezwolenia, jak i posiadacze nieruchomości, na których znajdują się drzewa lub krzewy, przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie pielęgnacji zieleni, organizacje ekologiczne, a także przedstawiciele zawodów prawniczych oraz nauki prawa ochrony środowiska.

Autor: Krzysztof Gruszecki

Wydawanie decyzji administracyjnych”
Publikacja podejmuje problematykę dotyczącą zasad i trybu wydawania decyzji administracyjnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym, przedstawiając trzy etapy procesu: wszczęcie postępowania administracyjnego, postępowanie wyjaśniające oraz przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie. Autor przywołuje nie tylko liczne publikacje temu poświęcone, ale również odpowiednie orzecznictwo sądowe. Pozycja przydatna dla wszystkich, którzy uczestniczą w ogólnym postępowaniu administracyjnym – zarówno urzędników wydających decyzje administracyjne, jak i stron postępowania. Publikacja zawiera 58 wzorów pism oraz płytę CD z ich edytowalnymi wersjami.

Autor: Robert Suwaj

„Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz”

Jest to komentarz do najnowszej, uchwalonej w 2008 r., tzw. ustawy środowiskowej.  Zawarte w nim wyjaśnienia dotyczące wprowadzonych przepisów i wynikających z nich konsekwencji są przeznaczone zarówno dla organów prowadzących postępowania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska, jak i dla podmiotów planujących realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko oraz członków społeczeństwa zainteresowanych udziałem w przedmiotowych postępowaniach. Autor jest jednym z najlepszych w Polsce specjalistów z zakresu prawa ochrony środowiska, którego komentarze do ustaw cieszą się dużą popularnością i uznaniem.

Autor: Krzysztof Gruszecki

design by VENTI